Светла Янкова

 

 
 
 
 
 
 
 
Опит:
 Институционално развитие
Обучение
 
 
 
Ел.поща:
Основна квалификация:
Светла Янкова е експерт в областта на институционалното развитие и обучението с богат административен и управленски опит. Работила е като експерт по проекти на Американската агенция за международно развитие (ААМР), Eвропейската комисия, ОИСР, РЕЦ, Отворено общество и др. Има над 15 години професионален опит в областта на управление/координация на проекти; оценка и развитие на институционалния капацитет на национално, областно и местно равнище в областта на публичния сектор и гражданското общество; управление на програми за обучение, вкл. oценка на потребностите, разработване на учебни модули, организиране, провеждане и оценка на обучение.