Емил Савов

 

 
 
 
 
 
 
 
Опит:
Общински финанси
Фискална децентрализация
Инвестиции
Обучение
Управление на общински услуги 
 
 
Ел.поща:
Основна квалификация:
Емил Савов има над 15 години професионален опит в местното самоуправление в следните основни области:
Общински финанси - бюджетен процес, оценка на резултатите от изпълнението на бюджета, местна финансова политика
Въпроси на политиката - фискална децентрализация, концептуални и програмни документи, разработване и прилагане на системи за измерване и оценка на напредъка, общински данъчни правомощия, разработване на законопроекти
Инвестиции - разработване на практически помагала за инвестиционния процес, ползване на дългови инструменти, методи за планиране и прогнозиране на капиталовите потоци
Обучение - разработване и изнасяне на обучителни модули по бюджетен процес, фискална децентрализация, ползване на дългови инструменти
Организационно изграждане - подпомагане изграждането на сдружения на общини и издигане на професионалния им капацитет
Управление на общински услуги - приватизация на общински предприятия и обекти, привличане на бизнеса в предоставяне на основни общински услуги