Описания на някои услуги

(Натиснете върху услугата за повече информация) 

Група за ефективни решения е разработила и прилага модел за оценка, мониторинг и сравнение на общински услуги чрез система от показатели за ефективност и ефикасност.   

Група за ефективни решения предоставя експертна помощ на общини за дългогодишно прогнозиране на приходите и разходите, изработване на прогнози за бюджетни нетни оперативни резултати, плащане на задължения и разходи за капитални инвестиции.

Група за ефективни решения предоставя експертна помощ при поемане и обслужване на дълг, която може да включва: изменения и допълнения в общински наредби, анализ на капацитета за поемане на дълг, приоритетизиране на проектите за капитални инвестиции, структуриране на дълга, преговори с кредитни институции.

Група за ефективни решения има значителен опит в предоставяне на експертна помощ за разработване на нормативни актове на национално и общинско равнище, на общински стратегии, програми за капитални инвестиции, общинска финансова политика.

Група за ефективни решения предоставя консултации и обучение за въвеждане на системата на делегираните бюджети в заведенията за публични услуги и кметствата. Системата на делегираните бюджети увеличава ефикасността и ефективността на услугиет и въвежда по-голяма прозрачност в разпределението на средствата между звената за предоставяне на общински услуги.

Група за ефективни решения предлага софтуерна система за електронно гласуване и експертна помощ за въвеждането й. Софтуерното решение е максимално достъпно за общинските съветници. Системата за електронно гласуване улеснява работата на общинския съвет и спестява време, повишава отговорността и прозрачността при взимане на решения като персонифицира всеки вот и осигурява по-лесен достъп на гражданите и медиите до информацията за работата на общинския съвет. MS Word документ

Група за ефективни решения помага на организации и програми да оценят своя капацитет. За целта използваме уникална диагностична техника – Рамка за Институционално Развитие (РИР). РИР оценява състоянието на институционалния капацитет и определя приоритетите за повишаването му чрез набор от показатели. На базата на резултатите от оценката чрез РИР, разработваме план с мерки за повишаване на капацитета в проблемните области. 

Група за ефективни решения притежава богат опит да разработва, провежда и прави оценки на програми за обучение в областите на основната си дейност. Обучението на Група за ефективни решения е добре известно поради доказаната си ефективност. Фирмата е предоставяла обучение за народното събрание, министерства, общини, банкови институции. Ние гледаме на обучението като инструмент за постигане на специфични организационни и поведенчески промени. Нашите програми за обучение са интерактивни, съобразени с конкретните потребности на клиента и се основават на практиката. Служителите и широка мрежа от експерти на фирмата съчетават технически умения на обучители с практически опит в съответната тема за постигане на максимални резултати. 

За повишаване на въздействието и приложимостта на наученото, предлагаме на клиентите структурирани последващи консултации и комбиниране на обучението с други интервенции – оценка на потребностите, стратегическо планиране, разработване на личен и организационен план за действие.

            Група за ефективни решения предлага:

  • Разработване и провеждане на програми за обучениe
  • Семинари по заявка на клиента
  • Организиране на конференции и дискусионни форуми
  • Организиране на учебни пътувания
  • Фасилитиране на срещи и публични прояви