Проекти

Настоящи

 • Oбщинско инвестиционно планиране с участие на местната общност
  Целите на проекта са да се разшири участието на гражданите в процеса на планиране на инвестициите на общинско равнище и да се подобри капацитета на местната общност за формиране на ефективни партьорства и обединяване на ресурсите за развитие на местни инвестиционни инициативи. Проектът се финансира от Балкански тръст за демокрация и се осъществява в няколко общини.

Изпълнени

 • Разработване на годишен доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и Програмата за изпълнението й през 2007 г.

В изпълнение на тази задача на МРРБ, Група за ефективни решения изготви анализ на напредъка през 2007 г. за изпълнение на мерките и целите, заложени в Стратегията за децентрализация и в Програмата за нейното изпълнение.

 • Създаване на уеб-базиран информационен портал за нуждите на Съвета по децентрализация на държавното управление
  Целта на проекта е да се изгради уеб-базиран портал, който да улесни членовете на Съвета по децентрализация при обсъждане и разпространение на материали и доклади, както и да подобри публичния достъп до информацията, свързана с децентрализацията на държавното управление. 
 • Разширяване на приложението на системата на делегираните училищни бюджети

  В партньорство с Институт Отворено общество, София, Група за ефективни решения изпълнява проект за прилагане на системата на делегираните училищни бюджети сред общините в България. Проектът цели да повиши ефективността и ефикасността на финансовото управление в сферата на средното образование чрез предоставяне на повече управленска власт и финансова самостоятелност на директорите на училищата и чрез увеличаване на прозрачността на финансовите взаимоотношения между общините и училищата.

 • Инициатива местно самоуправление

През юни 2006 г. Група за ефективни решения стана под-изпълнител на RTI  International, NC, USA, в управлението на Програма Инициатива местно самоуправление (ИМС) на Американската агенция за международно развитие (ААМР). Програма ИМС приключи през юни 2007 г. след 10-годишна дейност в България за по-отговорни и ефективни органи на местно самоуправление. Работата по Програмата беше организирана около дейности на равнище реформа в политиката и на равнище изграждане на капацитета на местните власти. ИМС работеше в редица области, за да подпомага финансовата децентрализация; секторната децентрализация; инфраструктурното финансиране; отговорен, ефективен и прозрачен процес на вземане на решения на общинско ниво

 • Капитални трансфери
  В партньорство с Клуб „Икономика 2000” и Националното сдружение на общините в Република България
  Група за ефективни решения изпълни проект, финансиран от Институт Отворено Общество, Будапеща. Беше анализирана системата на капитални трансфери в България и направена оценка на тяхното въздействие върху инвестиционните политики и възможности на общините. Предложени са промени в системата, насочени към нейното опростяване, преосмисляне на целите на трансферите в светлината на провежданата държавна политика на децентрализация. Отделна част от изследването представлява и план за обучение на общински служители по проблемите на капиталовите трансфери чрез използването на конкретни примери от български общини, съпоставяне на настоящата система с т.нар. „добра система от трансфери” и оценка на предложенията за усъвършенстване чрез анализ на влиянието върху конкретни общини.

 • Анализ и оценка на ефективността на услугите, предоставяни от териториалните звена на централната изпълнителна власт
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на Група за ефективни решения
  една от задачите по Програмата за децентрализация, приета от Правителството през 2006 г. Задачата включваше общ преглед на съществуващите териториални звена на централната изпълнителна власт от гледна точка на тяхната териториална структура и обхват, функциите им и видовете услуги, които предоставят, и изготвяне на анализ на ефективността и ефикасността на тези услуги чрез система от показатели, основаващи се на емпирични данни – финансови и натурални, допълнени с резултати от социологическо изследване, което задълбочава анализа и дава полезна теренна информация за обхвата на услугите, тяхното качество и удовлетвореността на потребителите от предоставените им услуги.

 • Разработване на система от показатели за оценка на резултатите от изпълнението на Стратегията за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение
  Тази задача беше възложена на Група за ефективни решения от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
  В резултат на изпълнението й беше представен доклад, който предлага система за мониторинг на изпълнението на Стратегията и Програмата за децентрализация на основата на балансирана карта на изпълнението и на утвърдени в практиката критерии за подбор на показатели. Предложената система за мониторинг позволява измерване и оценка на децентрализацията както спрямо предходни периоди, така и спрямо определено желано състояние в средносрочен времеви аспект, като за целта предлага интегрирани еталонни показатели за международни сравнения.

 • Разработване на годишен мониторингов доклад за оценка на резултатите от прилагане на Стратегията и Програмата за децентрализация през 2006 г. 

  В изпълнение на тази задача на МРРБ, Група за ефективни решения изготви анализ на напредъка през 2006 г. за изпълнение на мерките и целите, заложени в Стратегията за децентрализация и в Програмата за нейното изпълнение.

 • Оценка на капацитета на избрани общини да усвояват средства от фондовете на ЕС
  Институт Отворено общество, Будапеща, финансира изпълнението на проекта с цел оценка на организационния и финансовия капацитет на четири общини в България -- Бяла (област Варна), Троян, Свищов и Разград - да усвояват финансовите средства от фондовете на ЕС. Четирите общини са различно по профил, размер и брой население и финансови показатели, с цел постигане на възможно най-голяма представителност за групите общини в България. 
   
 • Проучване на възможностите за предоставяне от общините на услуги като обществена полиция, пожарна охрана, топлофикация, ВиК, кабелна телевизия и други, типични за практиката в ЕС.
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи на Група за ефективни решения изпълнението на този проект като част от приетата от правителството Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация. В рамките на проекта беше оценена практиката в страните членки на ЕС във връзка с възлагане на отговорности за предоставяне на услуги на общините и на основата на събраната информация и на задълбочен анализ на практиката в България бяха предложени законодателни промени и препоръки за децентрализация на подобни услуги в България.