Фондация "Партньори за ефективни решения"

Фондация "Партньори за ефективни решения" е учредена през 2006 г. като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Създадена с подкрепата на "Група за ефективни решения" ООД, Фондацията е независима организация, със свои управителни органи, цели и програми. Дейността на Фондацията се основава на принципите на висок професионализъм, обективност, прозрачност и партньорство.

Фондация "Партньори за ефективни решения" работи за:

 • добро публично управление и участие на гражданите в управлението
 • диалог, консенсус и партньорство сред публичните институции и заинтересуваните групи  - неправителствени организации, бизнес асоциации, местни инициативни групи и сдружения на граждани
 • ефективни, новаторски и устойчиви решения за организационно управление и развитие на публичните институции и структурите на гражданското общество
 • развитие на местната демокрация

За осъществяване на своите цели Фондацията:

 • извършва анализи, изследвания, прогнизи и оценки на въздействието
 • разработва и провежда обучение
 • организира конференции, кръгли маси и форуми
 • осъществява други дейности за постигане на целите

Проекти:

 • "Възможности за децентрализация на общинско равнище", с подкрепата на Институт Отворено общество, Будапеща
 • "Бенчмаркинг на интернет страниците на общините в България", с подкрепата на Фонд България на Балкански тръст за демокрация
 • "Оценка и мониторинг на капацитета на избрани общини да усвояват средства от фондовете на ЕС", по поръчка на Институт Отворено общество, Будапеща
 • "Инвестиционно планиране с участие на местната общност в избрани общини", с подкрепата на Балкански тръст за демокрация
 • "Повишаване на капацитета на общините и бизнеса за изготвяне на предпроектни проучвания за проекти, финансирани от европейските фондове за развитие", с подкрепата на Институт Отворено общество, Будапеща