Области на дейност

Група за ефективни решения се стреми чрез своята дейност да спомага за устойчиво развитие на демократичните институции и гражданското общество. Предлагаме на публичните институции, местния бизнес и неправителствените организации практически решения за ефективно и отговорно управление и за социално-икономическо развитие. Сферите на нашата дейност са:

  • Реформи в политиките – предлагаме подкрепа за подобряване на нормативната уредба и изграждане на капацитет на органите на централната и местната власт в областта на децентрализацията, финансовото управление, предоставяне на публични услуги, местно икономическо развитие, работа с граждани.  
  • Институционално развитие - работим с централни, областни и местни органи на управление за повишаване на ефективността, отговорността и прозрачността им  
  • Публично-частен диалог  – посредничим за изграждане на доверие и разбирателство между публичния и частния сектор и неправителствените организации с цел създаване на подходяща среда за устойчив икономически растеж.  
  • Гражданско участие и гражданско общество – въвеждаме практически механизми за включване на гражданите в процеса на изработване и осъществяване на политиките; подпомагаме гражданските организации за укрепване на капацитета им за лобиране, провеждане на кампании, предоставяне на услуги, финансова устойчивост.